ولادت حضرت زهرا (س)

مناسبت ها

توجه به صاحبان ســرمایه در صندوق

فرستادن به ایمیل چاپ

معاون ســرمایه گذاری و توســعه هلدینگ مؤسســه صندوق ذخیره فرهنگیان آقای تقی زاده با  اشــاره به بحث مغفول ماندهی توجه به صاحبان ســرمایه در

صندوق ذخیره اظهار داشت:

بر این باور داریم كه كثرت جمعیت یك میلیون و 700 هزار نفــری فرهنگیان كه بــازار هدف، اصلی و  محلی این مؤسســه میباشند، اگر به این بازار و ثروت

كثرت جمعیت توجه كنیم ســرمایه مورد  نیاز برای سرمایه گذاری قوام و دوام پیدا می كند. »محمــد تقی زاده«، بــا آرزوی موفقیت برای كسانی كه ســکاندار

صندوق ذخیره فرهنگیان هســتند و برای عزتمندی آنان زمــام امور را به  دســت گرفتند اظهار داشت: حوزه ی مأموریت و  مسئولیت معاونت نوبنیاد

سرمایه گذاری در سه  مدیریت امور استانها و اعضاء، مجامع و شركتها،  و سرمایه گذاری و توسعه بازار گنجانده شده است.

وی بــا بیان اینکه بخش امــور اعضا به دلیل  اهمیــت در رأس معاونت ســرمایه گذاری قرار  گرفته است تصریح كرد: این امر با هدف افزایش سرمایه و خلق

ارزش افزوده و هزینه كرد بخشی از آن ارز ش افــزوده در جهــت منزلت صاحبان  سرمایه میباشد. معاون سرمایه گذاری و توسعه هلدینگ، جلب اعتماد اعضا

و فرهنگیــان را عامل اصلی تقویت  بنیان سرمایه گذاری مؤسسه عنوان كرد و گفت: بانك و بیمه بهترین حوزه ی سرمایه گذاری برای تقویت منزلت

فرهنگیان است. تقی زاده، افزایش سهم سرمایه گذاری اعضای شــاغل تا 5 درصد، اعتمادســازی با برند بیمه معلم و بانك ســرمایه، بازگشت و تداوم

عضویت  بازنشســتگان، شفاف ســازی وضعیت صندوق،  توسعه فرهنگ سرمایه گذاری، شناسایی ظرفیت  ســرمایه گذاری اســتانی و رفتن به سمت

مانده  حســابهایی كه می توانــد اعتبار ویــژه ای در  ســرمایه گذاری برای مجموعه ایجــاد كند، را از  جمله برنامه های امور اعضا و استانها عنوان

كرد.وی، نظــارت بر عملکرد شــركتها، برگزاری  مجامع عادی و فوق العاده، پیگیری و پشــتیبانی شركتها در راستای انجام تکالیف و دستیابی به  اهداف

تعیین شده، شناسایی فرصتهای جدید پربازده و كم ریســك ، اصالح سبد سرمایه گذاری  فعلــی، تصمیم گیری در مورد توســعه، تمدید، انحــلا ل و یا

واگــذاریســرمایه گذاری ها و یاتهدید سرمایه گذاری ها را در زمره ی وظایف این معاونت دانست.

تقی زاده، با تأكیــد بر اهمیت ایجاد هم افزایی  میــانســرمایه گذاری فعلی و جدیــد در گروه مجموعه و ارائــه خدمات به اعضا، اظهار كرد: نه تنها

شــعار قرار گرفتن در 5 صنــدوق برتر دور از ذهن نیســتبلکه قطع و یقیــن این امکان و پتانســیل در درون مؤسســه صنــدوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد.

 

 


ارائه خدمات گردشگری و برگزاری تورهای گردشگری

فرستادن به ایمیل چاپ

طراحی ارائه خدمات گردشگری و برگزاری تورهای گردشگری برای فرهنگیان

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان تصریح كرد:

معتقدیم هر خدمتی كه می خواهیم ارائه كنیم باید به تمامــی 760 هزار عضو صندوق  ذخیــره فرهنگیان باشــد و هم اكنون در حال طراحی ارائه خدمات

گردشــگری و برگزاری تورهای گردشــگری برای اعضا هستیم.وی در خصوص بانك ســرمایه گفت: هر چند اكنون مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان 49/5

درصد ســهام این بانك را در اختیار دارد اما به دنبال آن هســتیم تا با خرید 37/5 درصد سهام این بانك كه در اختیار شخص حقیقی است، سهم صندوق را

افزایش داده و با مدیریت درســت، مشکلات موجود این بانك را مرتفع كنیم.

بیمه های مختلف در آموزش و پرورش تجمیع میشوند

فرستادن به ایمیل چاپ

بیمه های مختلف در آموزش و پرورش تجمیع  میشوندمدیرعامــل صندوق ذخیــره فرهنگیان بیان كرد: در بحث بیمه سـلامت خدمت دیگری را برای فرهنگیان

مدنظر داریم و معتقدیم كه بیمه سـلامت معلمان باید بدون ســقف ارائه شود و هزینه درمان برای فرهنگیان كاهش یابد. بنابراین  در تلاشــیم تا بیمه های مختلف

را در آموزش و پرورش به بیمه معلم واگذار نمائیم.دكتر غندالی همچنیــن عنوان كرد: صندوق  ذخیره در پی آن است بیمه های تکمیلی آموزش و پرورش را

به بیمه معلم واگذار نماید البته اجرای این طرح ابتدا از مراكز استانها آغاز خواهد شد.وی ادامه داد: البته همین ظرفیت را در صندوق ذخیره فرهنگیان در

بخش صنایع آموزشی داریم  یعنی اگر میخواهیم تجهیزاتی را برای مدارس خریداری كنیم بهتر اســت ایــن تجهیزات از شركت صنایع آموزشــی باشد كه وابسته

و بر اساس اســتانداردهای به روز آموزش و پرورش است.

 

بدهی 300 میلیارد تومانی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

غندالی در پاســخ به ســوال خبرنگاری

در  خصوص میزان بدهی هــای دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشــت: دولت حدود ً بدهکار به صندوق 300 میلیــارد تومان جمعا میباشد كه پرداخت

این بدهی در بودجه سال 93 پیش بینی شده اســت و البتــه پرداخت با تأخیر سهم دولت به صندوق تا حدودی امری طبیعی و عادی است.

بهبود معیشت فرهنگیان در دستور کار

فرستادن به ایمیل چاپ

همافــزا: مديرعامل مؤسســه صندوق ذخیره فرهنگیان با تأکید بر ضرورت کاهش  دغدغه های معیشتی فرهنگیان، برنامه های آتی اين مؤسسه را تشريح

کرد.دكتر شــهاب الدین غندالی در نشست خبری با اشــاره به تاریخچه تشــکیل این صندوق در خرداد 1374 ضمن تشریح برنامه های راهبردی و پیش روی

صندوق ذخیــره فرهنگیان اظهار داشــت: این مؤسسه بر اساس برنامه دوم توسعه اقتصادی كشــور با هدف كاهــش دغدغه های معیشــتی فرهنگیان و كمك

به جامعه تعلیم و تربیت كشور تأسیس شد و بر اساس این مصوبه مقرر شد حداكثر تا پنج درصد از حقوق و مزایای فرهنگیــان به این امر اختصاص یابد و

دولت نیز موظف شــد معادل پرداختــی فرهنگیان عضو، اعتباری را در بودجه بــه این موضوع اختصاص دهد.وی افزود:

 


ادامه مطلب...

عضویت بازنشستگان در صندوق ذخیره امکان پذیر شد

فرستادن به ایمیل چاپ

خبر خوش اقتصادی ویژه فرهنگیان

عضویت بازنشستگان در صندوق ذخیره امکان پذیر شد

بر اساس تصمیم جدید هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، بازنشستگان می توانند همچنان به عضویت خود در صندوق ادامه بدهند و از مزایای اقتصادی این عضویت بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق ذخیره فرهنگیان، با توجه به سازو کارهای پیش بینی شده از سوی هیات مدیره، اعضای این مؤسسه در صورت تمایل به ادامه فعالیت و عضویت خود در صندوق می‌توانند پس از بازنشستگی نیز عضویت خود را حفظ کرده و همانند سایر اعضای صندوق از سرمایه گذاری های صندوق سود سالانه دریافت کنند.

بر اساس بخشنامه شماره ٨٠٠ صندوق ذخیره فرهنگیان و برپایه اصلاحات صورت گرفته در اساسنامه مؤسسه، فرهنگیانی که به افتخار بازنشستگی نایل می شوند، هم چنان در عضویت صندوق باقی می مانند و در صورت عدم تمایل به عضویت می توانند یک ماه قبل در خواست کتبی خود را به اداره منطقه محل خدمت خود ارایه دهند.

پیش از این، عضویت فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان پس از صدور حکم بازنشستگی معلمان لغو می‌شد. با تغییرات مدیریتی ایجاد شده در صندوق و تغییر فاز فعالیت‌های شرکت‌ها، فرهنگیان عضو و بازنشستگان علاوه بر بهره‌مندی از سود فعالیت‌ها و واریزی دولت از خدمات ضمن خدمت متنوعی که ارائه خواهد شد، بهره‌مند می‌شوند.

شایان ذکر است که دستورالعمل عضویت مجدد بازنشستگان سال‌های پیش نیز به زودی به ادارات کل استانی ابلاغ و آنان نیز می‌توانند در خواست خود را مبنی بر عضویت دوباره در صندوق ذخیره تحویل و به عضویت این مؤسسه درآیند.

طرح فرهنگ، آغاز یک راه است

فرستادن به ایمیل چاپ

یک شنبه ٣١ فروردین ٩٣

طرح فرهنگ، آغاز یک راه است

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، «طرح فرهنگ» به عنوان یک طرح رفاهی – اقتصادی از سوی وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبیر و امید، با هدف بهبود و ارتقاء وضعیت معیشتی فرهنگیان عزیز کشور در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این طرح کالاهای اساسی صاحب برند با کیفیت مطلوب و تخفیف ٥/٢٦ درصدی در فروشگاه‌های مورد نظر طرح، در اختیار فرهنگیان محترم و خانواده­های ایشان  قرار خواهد گرفت.

در این راستا، حوزه‌ی اقتصادی وزارت آموزش و پرورش برای اجرای این طرح، جهت بهره‌مندی بیشتر معلمان عزیز کشور ضمن فراخوان از بنگاه‌های صاحب صلاحیت، با شرکتی که منافع حداکثری معلمان را در قالب حداکثر تخفیف (٥/٢٦ درصد) تأمین می‌کرد، اقدام به عقد قرارداد نموده و طرح وارد فاز اجرایی شده است. طرح مذکور صرفا به منظور ارائه بهترین کالاهای موجود در بازار با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت است و در این باره هزینه­ای متوجه موسسه و فرهنگیان نخواهد بود، ضمن اینکه هزینه‌های نظارت بر اجرای طرح فرهنگ از سوی مجری طرح پرداخت شده و یک درصد از کل رقم فروش ناشی از اجرای طرح به حساب مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود.

از آنجا که جهت تسهیل عضویت، فرهنگیان می‌توانند با هر نوع کارت بانکی که در شبکه شتاب تعریف شده‌است، از مزایای طرح فرهنگ استفاده نمایند لذا هیچ هزینه‌ای بابت صدور کارت و عضویت در این طرح از فرهنگیان اخذ نشده و نخواهد شد. بنابراین، اجرای این طرح که به نفع فرهنگیان است، نه تنها هیچ هزینه‌ای را بر آنها تحمیل نمی‌کند، بلکه ماهیانه نزدیک به یک‌صد هزار تومان به قدرت خرید آنها می‌افزاید.

لازم به ذکر است که طرح فرهنگ پس از نیازسنجی فرهنگیان و در نظر گرفتن توجیه و بازدهی اقتصادی به مرحله اجرا درآمده است. علاوه بر آن، «طرح فرهنگ» تنها در شهر تهران و چهار شهر استان مازندران به صورت پایلوت بوده‌است تا بررسی شیوه‌های اجرای درست آن، امکان ارایه خدمات درحد مطلوب برای فرهنگیان محترم در سراسر کشور فراهم شود.

همچنین به منظور نظارت بر اجرای درست طرح و اطمینان از کیفیت ارائه کالاها، بازرس‌های طرح فرهنگ به صورت روزانه، کیفیت ارائه خدمات را رصد کرده تا موارد مندرج در قرارداد که ارایه کالا با بهترین کیفیت و قیمت مناسب است محقق شود. طرح فرهنگ آغاز یک راه برای بهبود معیشت فرهنگیان است. ارتقاء منزلت معلمان وظیفه‌ای همگانی و عمومی است و یاری همه فرهنگ دوستان را در این مسیر می‌طلبد.

تاريخ و مكان تولد حضرت زهرا (س)

فرستادن به ایمیل چاپ


تاريخ و مكان تولد حضرت زهرا (س)

در تاريخ تولد فاطمه عليهاالسلام در بين علماى اسلام اختلاف است. لكين در بين علماى اماميه مشهور است كه آن حضرت در روز جمعه بيستم ماه جمادى الثانى سال پنجم بعثت تولد يافته است. (1)


مكان تولد حضرت زهرا (عليهاالسلام) در شهر مكه و در خانه خديجه اتفاق افتاد. اين خانه در محله‏اى است كه در گذشته به آن «زقاق العطارين» يعنى كوچه عطارها مى‏ گفتند. رسول خدا (صلى اللَّه عليه و آله) تا هنگام هجرت، در آن خانه ساكن بود. خانه مباركى كه بارها در آن فرشته وحى بر پيامبر (صلى اللَّه عليه و آله) نازل گرديد. اين خانه بعدها به صورت مسجد درآمد. (2)


و از آنجا كه محل نزول وحى و بخشى از قرآن، زيستگاه پيامبر (صلى اللَّه عليه و آله) و مكان تولد حضرت زهرا (عليهاالسلام) بود، در نظر عموم مسلمين ارزش معنوى و قداستى خاص داشت. و از اين رو بارها در طول تاريخ هم‏زمان با تعمير و توسعه مسجد الحرام، نسبت به مرمت بناى آن اقدام كردند. (3)

 

 

ادامه مطلب...

حضرت زهرا سلام الله علیها؛ امام حق

فرستادن به ایمیل چاپ

حضرت زهرا سلام الله علیها؛ امام حق

مقام ولایت حضرت زهرا علیهاالسلام با نگاه به آیهٔ مباهله

بسم اللّه الرحمن الرحیم. الحمدللّه ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام علی سیّدنا ومولانا أبی القاسم محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله وآله الطیّبین، ولعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین، فبعد، فقال الحکیم فی محکم کتابه: «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ».

در ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه و صدیقهٔ طاهره علیهاالسلام قرار داریم، امید است دوستان و محبان آن حضرت علیهاالسلام مأجور و مشمول برکات الهی باشند؛ صلواتی محبت نمایید: اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.

آیات و روایاتی که نسبت به مقام نورانیت و فصل نوری حضرت زهرا علیهاالسلام و باب ولایت ایشان در دست داریم بسیار پیچیده است و ثقل کامل در آن وجود دارد و کسی که در این متون مطالعه دارد در پرتگاه‌های سخت و نفس‌بری قرار می‌گیرد. آن حضرت در رأس مخفی مخروط ولایت قرار دارند و رأس ظاهر آن جایگاه جناب نبی مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله است. مقام ولایت حضرت زهرا علیهاالسلام از پیچیده‌ترین مباحث ولایت و از عمده‌ترین معضلات آن است و کسی که ولایت آن حضرت علیهاالسلام را نشناسد در ایمان خود نه کمال دارد و نه حتی سلامت و در این زمینه نباید کم‌ترین شکی به خود راه داد که: «الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ».

یکی از آیاتی که مقام حضرت زهرا علیهاالسلام را می‌نمایاند آیهٔ شریفهٔ مباهله است. خداوند در این آیهٔ شریفه می‌فرماید: «فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ».

آیهٔ مبارکهٔ مباهله یک حقیقت عینی در باب ولایت است که بعد از بیان حق و تبیین حقیقت و ظهور واقع، اگر کسی به آن اشکال دارد، دیگر جای بحث علمی نیست و باید مباهله نمود. مباهله به این معناست که هر کسی حقیقت را به میدان آورد و حقیقت را به دیگری بنمایاند. پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله نیز حقیقت را به میدان آورد و ظاهر نمود. حقیقت عبارت بود از حضرت زهرا علیهاالسلام ، نفس شریف پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله ، حضرت امیرمؤمنان، حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیهم‌السلام . این‌جا دیگر جای دلیل لفظی و استدلال بحثی و جای سخن و کلام نیست و باید خود حقیقت را برای دیگری نشان داد و استدلال و استشهاد را کنار گذاشت. این‌جا جای حضور، عینیت، واقع و خارج است و این‌که هر کسی هرچه از حقیقت دارد به میان آورد. مباهله یکی از روشن‌ترین حقایق تاریخی است که کسی منکر آن نیست و شبهه‌ای جدی پیرامون آن طرح نشده است. با نزول این آیه، همگان منتظر بودند فردا چه کسانی به عنوان حقیقت ظهور خواهند نمود و در برابر همگان عیان خواهند شد. به‌ویژه این‌که آیهٔ شریفه عنوانی جمعی دارد و گروهی را در بر می‌گیرد.

 

 

ادامه مطلب...

صفحه 1 از 55