سئوالات متداول

فرستادن به ایمیل چاپ
فهرست مقاله
سئوالات متداول
1
2
3
4
5
6
7
8
9
همه مقالات

سئوالات متداول

 

1- با توجه به خود گردان بودن جامعه هزینه های آن از کجا تامین میگردد؟

جامعه بازنشستگان که یک نهاد صنفی است علی الاصول نمی تواند به بودجه دولتی وصل باشد وازآن بهره برداری نماید واز آنجا که امروزه هر حرکتی هزینه بر است لذا باید از محلی تامین گردد.

براساس اصول اساسنامه تایید شده وزارت کشور جامعه می تواند از کمکهای مردمی ونهادی وحق عضویت

ودرآمدهای استحصالی تامین مالی شود. درحال حاضر تنها منبع درآمد جهت تامین هزینه ها ی آن حق عضویتی است که از اعضائ وصول میشود وچون این امر هزینه ها را کفایت نمی کندتلاشهای بسیار شده است از منابع دیگری نیز استفاده شودکه آن حاصل فعالتهای مدیریت جامعه از محل حسابهای سود آور است.