گزارش جلسه یادمان گذشتگان

فرستادن به ایمیل چاپ

 

عصر سه شنبه        95/2/14 جلسه ایی بعنوان یادمان گذشتگان درخانه مهر سازمان بازنشستگی برگزار گردید دراین جلسه که بمنظور تقدیر ازاعضای هیات مدیر ه جامعه درادوار گذشته تشکیل شده بود.آعضای هیات مدیره کنونی جامعه بازنشستگان آموزش وپرورش، ضمن تشکر ازفعالیتهای مدعوین یاد وخاطره افرادی چون آقایان دادبین ،ایرانپور ،بهره مند که فوت نموده بودند گرامی داشته شد وازحضورآقایان سیستانی ،بحرینی،برهانی،نخعی، نمازیان، وخانم حجازی که درقبل عهده دار عضویت درهیات مدیره جامعه بودند تقدیر وتشکر شد.