سایت پایش1

فرستادن به ایمیل چاپ

معرفی سایت پایش

به نام خدا

سخن مدیر پورتال

بازنشستگی از جمله بزرگترین تغییرات زندگی شاغلین سازمانی محسوب می گردد، مرحله ی مهمی که با استخدام فرد رقم می خورد و فراز و نشیب های دوران اشتغال ماهیت انرا شکل می دهد. تجربه نشان داده زمانی که افراد درک روشنی از بازنشستگی داشته باشند بهتر می توانند از عهده تبعات آن بر آمده و مسائل روحی ، روانی و اقتصادی که اقتضای این دوران است را مدیریت نمایند . لذا انتظار معقولی است که سازمان ها همانگونه که برای تعالی کارکنان و سازمان خود برنامه ریزی می کنند برای این دوره نیز برنامه ریزی داشته باشند و سرمایه های انسانی خود را همچون دوران اشتغال از جنبه های مادی و معنوی مورد حمایت قرار دهند.. تحقیقات نشان می دهد بازنشستگان مستقل از دستگاهی که بازنشسته شده اند به لحاظ تعلقات روحی و وابستگی های سازمانی در آغاز بازنشستگی در معرض اثرات روانی ان قرار می گیرند برای بسیاری دوران بازنشستگی تهدید تلقی می شود.در مقابل افرادی وجود دارند که به لحاظ امادگی های جسمی و یا تخصصی به این دوران به عنوان فرصت نگاه می کنند و لذا بازنشستگی قبل از موعد را درخواست می نمایند.