سایت پایش2

فرستادن به ایمیل چاپ

هرچه باشد بازنشستگی امری اجتناب ناپذیر است و در نتیجه اثرات و عوارض آن به خصوص اثرات استرس زای آن نیز حتمی است. مشاوره قبل از بازنشستگی ، بازنشستگی گام به گام یا تدریجی که در بعضی از کشورهااجرا می شود از جمله راهکارهای مقابله با استرس در هنگام و به خصوص پس از بازنشستگی می باشد.

شرکت در کارهای خیر و داوطلبانه ، راهنمائی برای کارآفرینی و راه اندازی بنگاه های کسب و کار، مشاوره برای پروژه ها، تشکیل انجمنهای علمی، تشکیل تیمهای ورزشی ، سفرهای دسته جمعی، گردهمایی خانواده گی ،شرکت در فعالیتهای اجتماعی- فرهنگی، شرکت در کلاسهای هنری و فراهم نمودن امکاناتی برای درج مطالب و نگارش علمی، ثبت تجارب و خاطرات بازنشستگان جهت انتقال به جوانان، آگاهی ازرژیم های غذایی مناسب ، کنترل وضعیت جسمی-روانی از طریق اطلاعات و مشاوره های پزشکی، روان شناختی و رعایت موارد ایمنی در خانه و بیرون از خانه. از جمله موارد مهمی است که موجب کاهش استرس و افزایش نشاط بازنشستگان می شود.