صورت جلسه

فرستادن به ایمیل چاپ

صورت جلسه

مجمع عمومی جامعه بازنشستگان آموزش و پرورش زرند به منظور انتخاب اعضای هئت مدیره عصر دوشنبه 95/2/27 در تالارفرهنگیان این شهرستان تشکیل گردید

.اعضای هیئت مدیره جامعه آموزش وپرورش کرمان نیز دراین جلسه حضوریافتند.

دراین برنامه پس از تلاوت آیات قرآن  جناب آقای صادقی ریاست آموزش و پرورش زرند به حضار جلسه خیرمقدم گفتند وپس ازآن جناب آقای بصیرنیا ریئس هیئت مدیره

جامعه کرمان ضمن ارائه گزارش فعالیتهای این مر کز ازفعالیتهای جامعه زرندتشکر کردندوپس ازآن انتخابات انجام گرفت و هیئت مدیره جدید برگزیده شدند.