گزارش جلسه

فرستادن به ایمیل چاپ

گزارش جلسه

درتاریخ 95/2/28 طبق دعوت قبلی درساعت 5عصر جلسه ای با حضوراعضای قبلی صندوق جامعه تشکیل گردید.

آقای بصیرنیا رئیس هیئت مدیره گزارشی ازامور انجام شده وپی گیری های لازم درخصوص مطالبات بازنشستگان به اطلاع رساند.

درمورد صندوق تعاونی بازنشستگان وابسته به جامعه بازنشستگان  کرمان با اعضاء حاضر درجلسه تبادل نظر شد ومقررگردیدازمیان اعضاءصندوق وهیئت مدیره

که درقبال بازنشستگان تعهداتی دارندتعدادی انتخاب شوندتا مدیریت واداره کردن این صندوق را به عهده داشته باشند.

جزئیات اداره صندوق مطابق اساسنامه تعاون ، کار وامور اجتماعی می باشد.

ازجمع حاضرین آقایان حسین طالبی پور ومحمودصفائی و خانم بتول محمدی به عنوان نماینده اعضاء صندوق با اکثریت اراء انتخاب شدند ودونفرهم از اعضاء هیئت مدیره تعین خواهند شد .یک نفر به عنوان بازرس حسین تهامی پور بازرس اصلی و حسین قاینی حصاروئیه بازرس علی البدل تعیین گردید.