خدمات دندانپزشکی

فرستادن به ایمیل چاپ

عزیزان بازنشسته قراردادهایی که فعلا با چهارمرکز بسته شده است ازخدمات درمانی بخصوص

دندانپزشکی میتوانید بهره مندشوید

1_مرکزحضرت ابوالفضل خیابان خورشید

2-مرکزجهاددانشگاهی خیابان ناصریه

3-مرکزایرانمهرچهارراه نیکزادایثار6

4_مرکزسجادیه خ ابوحامدوجاده تهران

شما ازتخفیف 10%وشرایط اقساطی باارایه کارت جدیدجامعه برخوردار میشوید