سخن رهبری

خدمات جامعه باز نشستگان

فرستادن به ایمیل چاپ

گزارش خدمات جامعه بازنشستگان

سال 1378

1-برگزاری انتخابات هیئت مدیره

2-ارسال مدارک جهت تایید به وزارت کشور

3- جهت خدمت رسانی  ، پرداخت وام جعاله موضوع تبصره 3 بودجه کل کشور به باز نشستگان که از سال 77 شروع شده بود یا هماهنگی با سازمان باز نشستگی مستقر درکرمان وهمکاری با کانون کشوری نمایندگی آموزش وپرورش در کمیسیون 3 نفری متشکله ادامه یافت .

سال 1379

1- دامنه فعالیتهای هیئت مدیره منتخب اگر چه هنوز مجوز فعالیت دریافت نشده بود توسعه یافت ودر اردیبهشت آن سال نماینده جامعه در اولین سمینار سراسری کانونهای آموزش وپرورشدرسراسر کشور که با مدیریت وفعالیت هیئت مدیره کانون وزارت آموزش وپرورش در اردوگاه تربیتی شهید باهنر تهران (منظریه سابق) انجام میشد شرکت نمودواولین حضور رسمی خود را اعلام نمود.

2- نماینده هیئت مدیره منتخب علاوه بر انتظار جوابیه وزارت کشور که هنگام اعطای وام جعاله سالانه ایی سومین سال خود را میگذراند همچنان به همکاری خود با کانون کشوری ادامه داد .

3- مراجعه مکرر نماینده هیئت مدیره با سازمان باز نشستگی وآموزش وپرورش در جهت حفظ منافع باز نشستگان

4-شرکت نماینده در دومین سمینار سراسری در بوشهر

سال 1380

1-با توجه به تاخیردر صدور مجوز رسمی جامعه  نماینده آن که از این پس مدیر عامل خوانده میشدمکرر به استانداری ووزارت کشور مراجعه مینمود تا بلاخره در تیر ماه 80 انتظار به پایان رسید واز طرف وزارت کشور، مدیر عامل جهت دریافت مجوز به دفتر کمیسیون ماده 10 فرا خوانده شدوبرگه مخصوص را دریافت نمود .

2-در این زمان با رسمی شدن جامعه ،این نهاد فعالیت علنی خود را آغاز نمود ومدیر عامل برای فعالیت عملی وعلمی دست به دامان مدیران وقت سازمان آموزش وپرورش گردید وبرای محلی که بتواند عنوان دفتر را یدک بکشد تلاش بسیار نمود.

3-باموافقت آقای تقی زادهمدیر کل وقت یکی از اطاقهای ساختمان قدیمی پژوهشکده به این امر اختصاص یافت.

4- برای راه اندازی دفتر با توجهبه عدم اعتبار مالی مخصوص ، از مسئولین آن زمان درخواست کمک گردید. که با حسن همکاری آنان توانستیم وسایل وامکانات لازم اولیه دفتر را تحویل گیریم.

5-از آنجا که جامعه یک واحد صنفی وغیر دولتی است نیاز به بودجه واعتبار داشتیم که راه برون رفت از معضل عدم تمکن مالی باشد .چاره ایی جز دریافت حق عضویت از اعضا (که همان باز نشستگان بودند)نبودبرای این منظور تلاش بسیار نموده ومتحمل رنجها شدیم بهر حال عضوگیری آغاز شدوبا صبروبردباری تحمل شدائد نمودیم تا به نتیجه نسبی رسیدیم.

6-میر عامل متولی همکاری دراعطای وام جعاله گردید که این امر درسالهای بعد نیز منحصرا از اطریق جامعه انجام شد.

7-شرکت در2 سمینار سراسری وزارت آموزش وپرورش

8- راه اندازی صندوق قرض الحسنه جهت اعطای وام بدون بهره با کارمزد یک درصد

9-تلاش در جهت ثبت رسمی جامعه در اداره ثبت شرکتها که با زحمت فراوان ورفت وآمدهای زیاد همکاران حتی به تهران این امر نیز تحقق یافت وجامعه با شماره 354 ثبت رسمی گردید.

10-ایجاد امکانات صدور کارت شناسایی کامپیوتری که با همکاری وهمراهی مدیریت سازمان  جناب آقای تقی زاده انجام پذیرفت.

سال 1381

1- فعالیتهای سال قبل ادامه یافت وبا توجه به مدت هر دوره هیئت مدیره که سه سال است واغاز آن را زمان انتخابات اولیه یعنی سال 78 در نظر گرفته بودند مهلت قانونی اولین دوره هیئت مدیره دراین سال پایان می یافت لذا در شهریور ماه 81 دومین دوره انتخاب هیئت مدیره انجام گرفت ودر این دوره آقایان بصیرنیا ،سیستانی ،صفا ، خواجه بهرامی ،حسینی نژاد ، نخعی وخانم رفیع زاده به عنوان اعضائ اصلی هیئت مدیره

انتخاب گردیدند.

2-تقاضای صدور مجوز جدید به وزارت کشور از طریق استانداری انجام پذیرفت.

3-دفتر جامعه متولی انحصاری اقدامات اعطای وام جعاله تبصره 3 بودجه کل کشوربرای اعضائ جامعه گردید.

4-علاوه برفعالیتهای معمول وروز مره ترتییب جلسه ایی بصورت گردهمایی با ضیافت افطار با حضور عده زیادی از همکاران در محل تربیت معلم خواجه نصیر داده شد.

5-گفتنی است که هیئت مدیره دروه اول تا حصول مجوز جدید به کار خود ادامه داد .همچنین نماینده جامعه در این سال نیز در سمینارهای سراسری استانها شرکت نمود ومسائل ومشکلات حقوقی ودر مانی باز نشستگان

پیگیری گردید.

6-یکی از مهمترین نتایجی که اینگونه سمینارها در آن دو سال داشت تغییرات عمده ایی بود که در نحوه حقوق باز نشستگان صورت گرفت وهمچنین برقراری ده ماه پاداش باز نشستگی برای همکاران قبل از 79 بود ومی توان اذعان نمود که نظام هماهنگ فعلی وتغییر در نگرش پرداخت بیمه عمروپرداخت کمکهای غیر نقدی نتیجه نشستها وپیگیریهای پس از آن سمینارها است.

سال 1382

1-هیئت مدیره دوم در این سال اقدام به فعالیت نمود . اعضائ هیئت مدیره در این دوره ریاست آقای سیستانی را پذیرفتند.

2-در اردیبهشت این سال نماینده هیئت مدیره در سمینار سراسری کشور که در شیراز برگزار گردید شرکت نموده وپیرامون مسائل مبتلا به باز نشستگان درخواستهایی نمودنداز جمله پیگیری در پرداخت قسمتی از پاداش باز نشستگان قبل از 79

3- جامعه در این سال باز هم متولی ارتباط بین باز نشستگان وسازمان کشوری جهت اعطای وام جعاله گردیدوبه نسبت جمعیت سهم اعضائ آموزش وپرورش لحاظ گردید.

َ4-در26و27و28 آذر ماه سال 82 سمینار سراسری کشور در  کرمان در محل باشگاه فرهنگیان برگزار شد.  نمایندگان اکثر

استانها که در آن زمان کانون آموزش وپرورش را تشکسل داه بودند در سمینار شرکت کردند . در برگزاری این سمینار سازمان آموزش وپرورش کرمان نهایت همکاری را در تامین هزینه ها نمودند .

روز سوم سمینار همگی برای بازدید از ارگ بم برده شدندوبا نهایت تاسف این آخرین جمعه ایی بود که ارگ بم سر پا بود وآن واقعه فجیع اتفاق افتاد . خاطره بازدید از ارگ بم باعث شد پس از وقوع زلزله، اکثر همکارن از استانهای کشور جهت افتتاح حسابی برای کمک به بازنشستگان زلزله زده اعلام آمادگی نمودند واین امر اتفاق افتاد وحسابی دربانک ملت مرکزی  جهت کمک مفتوح گردید وپس از دریافت کمکهای نقدی با خرید برنج ایرانی مرغوب بصورت مستقیم از مازندران وبسته بندی نمودن از طریق فروشگاه تعاونی فرهنگیان بم وهمکاری کانون آموزش وپرورش بم که شعبه ایی از جامعه است بین باز نشستگان توزیع گردید.

از وقایع ناگوار سال 82 فوت نابهنگام چهره آشنای جامعه ،شادروان محمود ایرانپورعضو هیئت موسس ونایب رییس دوره اول هیئت مدیره ومنتخب دوره دوم هیئت مدیره بود .ودوم فوت همسر آقای مهدی سیستانی رییس وقت هیئت مدیره دوره دوم بود .

سال 1383

1- ادامه فعالیتهای گذشته مانند :توسعه عضو گیری ، اعطاء وامهای قرض الحسنه وجعاله

2-چند جابجایی برای مکان جامعه صورت گرفت به این نحو که دفتر جامعه که ابتدا اطاقی در بخش قدیمی پژوهشکده بود به یکی از دو واحد ساختمان مستقل جنب مدرسه آیت الله سعیدی (به لحاظ داشتن جای بیشتر )وسپس به دلیل تخریب ساختمان وتبدیل آن به فضای بلوار احداثی (درزمان ریاست آقای تقی زاده )مجددا به بخش دیکری از ساختمان قدیمی پژوهشکده انتقال یافت

3-در این سال جلسه ایی عمومی در محل تربیت معلم شهید رجایی برگزار شد که برای همکاران شرکت کننده خاطره انگیز بود.

ودر شب جلسه با تقبل هزینه از طرف ریاست محترم سازمان مقرر شد تعدا چها نفر از بازنشستگان وهمسرانشان به قید قرعه به مشهد مقدس اعزام شوند که این کار بعدا عملی شد.

4- شرکت درچندین مراسم ختم همکاران وعیادت ازبیمارن واحوالپرسی از همکاران پیشکسوت

5-حضور دردو سمینار سراسری استانی وارائه خواسته های قبلی همکاران

6- همکاری همه جانبه با سازمان بازنشستگی وسازمان آموزش وپرورش وادارات نواحی جهت به نتیجه رساندن خواسته های همکاران

سال 1384

1-دراین سال علاوه بر ادامه فعالیتهای قبل چون بیمه مکمل از دانا به آتیه سازان تغییر وضعیت داده بود با آن شعبه نهایت همکاری بعمل آمد تا صدور کارت سریعتر انجام شود

2-برگزاری چندین جلسه کلاس آموزش زندگی بهتر

3-همکاری همه جانبه درنمایشگاهی که از طرف بهداشت خانواده تشکیل شده بود

4-با راه اندازی آگیرا همکاری درجلب وجذب بازنشستگان برای آشنایی با آگیرا وهمکاری با آن برای جمع آوری اطلاعات همکاران فرهنگی وشرکت درجلسات مصاحبه ومناظره

5- شرکت فعالانه درسمینارهای متشکله ودفاع از حقوق همکاران

سال 1385

1-انتخاب هیئت مدیره دوره سوم وارسال اسامی به وزارت کشور برای تایید

2-منتخبین عبارت بودند از آقایان صفا،بصیر نیا ،سیستانی،خواجه بهرامی ،حسینی نژاد وخانمها شجاعی وحجازی

3-دراین سال بزرگترین گردهمایی درسالن دانشکده شهید چمران برگزار شدکه آقایان یرداررئوفی ایتاندار وقت وآقای فتحی ریاست سازمان حضور داشتندوآقای پویان مدیر عامل کانون وزارت نیز ازمدعوین بودند.

4- مطرح نمودن تشکیل صحف درآن جلسه واستقبال همکاران وقول مساعد مسئولین برای همکاری

5- ادامه پرداخت وام جعاله وقرض الحسنه

6-شرکت نماینده جامعه درسمینارهای تشکیل شده