سالروز بزرگداشت خانواده وتکریم بازنشستگان

فرستادن به ایمیل چاپ

روز جهارشنبه 89/9/10 جلسه تکریم خانواده وبازنشستگان درخانه شهر از

ساعت 9تا 11/30 برگزار شد.این دعوت ارکانال ستاد بزرگداشت خانواده

وبازنشستگان بعمل آمدکه در آن به تعدادی از بازنشستگان نمونه جوایزی

اهداءگردید.