تبریک

 

همکاران بازنشسته می توانندبا توجه به قراردادهایی که جامعه بازنشستگان با چهارمرکز زیرمنعقد نموده است ازخدمات درمانی بخصوص دندانپزشکی  بهره مندشوند.

1_مرکزحضرت ابوالفضل خیابان خورشید

2-مرکزجهاددانشگاهی خیابان ناصریه

3-مرکزایرانمهرچهارراه نیکزادایثار6

4_مرکزسجادیه جاده تهران

سالروز بزرگداشت خانواده وتکریم بازنشستگان

فرستادن به ایمیل چاپ

روز جهارشنبه 89/9/10 جلسه تکریم خانواده وبازنشستگان درخانه شهر از

ساعت 9تا 11/30 برگزار شد.این دعوت ارکانال ستاد بزرگداشت خانواده

وبازنشستگان بعمل آمدکه در آن به تعدادی از بازنشستگان نمونه جوایزی

اهداءگردید.