حمید صافی زاده

فرستادن به ایمیل چاپ

حمید صافی زاده

در دهم شهریور ماه سال 1375 ،آقای محمد اسدی مدیر کل آموزش و پرورش ، کاندیدای انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی از


شهرستان رفسنجان شدند. بنابراین در جلسه ای که به منظور تودیع ایشان برگزار شد ،"پس از تقدیر و تشکر وزیر آموزش و پرورش از


خدماتی که آقای اسدی در طول دوره مدیریت خود انجام داده بود، وی از سمت خود استعفا نمود .


" در اوائل مهرماه همین سال آقای حمید صافی زاده متولد 1334 که کرمانی الاصل می باشد ، با مدرک تحصیلی لیسانس زیست شناسی و


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی با خدمات خالصانه – در سمت هایی همچون شهردار جوپار ،بخشدار راور، فرماندار بافت، فرماندار رفسنجان،

مدیر کل زمین شهری ، معاونت اداری و مالی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان و مدیرکل سیاسی و انتظامی استانداری – بدین سمت منصوب و تا

مهرماه 1376 انجام وظیفه نمود . معاونین آقای محمد اسدی در زمان تصدی ایشان در این مهم با نامبرده همکاری داشتند.